1 Rengerswei Súd 1 Molkfabryk
2 Douweloane   2 Rinia v. Nautawei Súd

3 Kaetsjemuoiwei

  3 Fjouwersprong mei skoalle
4 Groen van Prinstererskoalle & Klas 1&2 Gytsjerk op wei nei gymnastyk   4 Kleuterskoalle
5 Rengerswei Midden   5 Rinia v. Nautawei Noard
6 Griene Krúsgebou & Rengerswei Noard & Stania State 6 Om e tsjerke en Gytsjerksterhoeke
7 Heemstra State & Heemstrasingel 7 It Kanterlân
8 Utfiering fan ferskate ferienings op it skoalleplein 8 De Nijbou
9 Optocht fan ferskate ferienings oer de Douweleane   9 Nije Strjitwei oant Reade Hoas
10 By Pro Rege útfiering fan de Bazuin.   10 KI
    11 Nije Strjitwei fanôf Reade Hoas
    12 Sjoerdastrjitte
    13 Mr. Sannestrjitte
    14 De Singel