S
     
Dr. Kijlstrawei Midden Cafe
Dr Kijlstrawei Oost Diversen
Dr. Kijlstrawei West Dorp
Jelte Binneswei   Kerk
Kaetsjemuoiwei Molen
School Mûnein School en schoolhuis
Vlasfabriek Tichelwurk
    Verenigingen