In 2013 kregen we  o.a. de volgende aanwinsten binnen:

Delen uit het archiefinventaris – Gemeente Tytsjerksteradiel Jurk (v.c.j.c.) vaantjes – Alie van der Pol.
Frysk Sêgeboek, deel 2, 3 en 4 – Bibliotheek Skewiel. Soldatenhelm voor 1940 – Jan Faber
Boekje over Sape van der Meer – Van der Meer-Boerema Stichting Boek met beelden bos Ypey – Jan Faber.
Correspondentie en andere documenten – Jan Faber 3 Fantasiekaarten – Hinke van der Meer.
Boek historie Elfstedentocht (Lolkema)Marius van der Wouw 3 Ansichtkaarten – W. Hellinga-Kuypers
De Quotisatiekohieren deel 7 – Ytsje van der Beek-Faber. Kerkfoto’s – Nel Zuiderveld
Krantenknipsels en ansichtkaarten – Fam. C. Haaijema. Foto’s Bartlehiem – Rinze Rinzema.
Hoofdelijke omslag ingezetenen Tytsjerksteradiel – Alie Algra. School- en verenigingsfoto’s – Tabe en Foppie de Vries.
Krantenknipsels over de gemeente Tytsjerksteradiel – G. Venema Dronrijp
Toneelboekjes, knipselboek, boelgoedboekje ‘Buitenrust’, boekje Coöp. Zuivelfabriek ‘Trynwâlden’ 1897-1947 en jaarverslag 1958-1959, – Janneke Deelstra

Begin 2012 kregen we de volgende aanwinsten binnen:

 Jan Faber:

 
Boek van familie van Haersma, schrijver G. van der Veer  
Myn lân -Simke Kloosterman Fjildrop -vogelwacht Trynwalden   1980-2011
Kranten elfstedentochten Papieren over ruilverkaveling
Diverse papieren Schoolplaat Jetses "lente op de akker"
Spelden-ijsbaan-M.Brouwer-gasmunt-Oudkerk vrouwenspeldje ijsbaan De Gouden Kroon:Gedenkboek regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina
Schoolatlas Nederland en overzeese rijksdelen Informatie reisje Helgoland + deelnemerslijst 1987

In 2011 konden we naast vele foto's e.d. de volgende aanwinsten verwelkomen:

Boek over Tytsjerk Knipselboeken
Oude patronenboeken Twee mappen over Vlasfabriek Mûnein
75 jaar muziek yn Ryptsjerk Friezen in het jaar 28
Een hoepel It boerd van Sljocht en Rjocht
Durk van der Beek:
- dorpsvisie Wijns/Bartlehiem
Jan Faber: - foto’s Thrimwaldaschool ongeveer 1940
G. de Boer - Mulder:
- Kabouter Oeleboele en it toverstokje
- Kekke/Mekke/Mije
- Fan Trynke,Teun en Tilde
Deze boekjes zijn geschreven door Tet Straatsma - Wiersma
Jappie van Huizen: - knipsels